Jaarverslag MZR 2016-2017
Jaarverslag MedeZeggenschapsRaad 2016 - 2017

Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MZR) van de CBS ”de Slotschool” te St.-Annaparochie

Beste ouders en leerkrachten,

Hieronder treft u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MZR) van de Slotschool aan over het schooljaar 2016-2017.

De MZR van de Slotschool bestaat uit 6 leden, bestaande uit een oudergeleding (3x) en een personeelsgeleding (3x)
In september 2016 zijn we gestart met de volgende ouder- en personeelsleden:

De oudergeleding:
Jan Stok (GMR lid)
Alice de Boer
Jantina Bouma (secretaris)

De personeelsgeleding:
Pytsje Ferwerda (voorzitter)
Wieke Andringa (GMR lid)
Andrea de Jong

Eind van dit schooljaar is Jantina Bouma gestopt als lid van de MZR en heeft Alice de Boer haar rol van secretaris overgenomen. Wiep Spoelstra is halverwege het jaar ingestroomd als ouder in de MZR.

De vergaderingen worden ondersteund door de directeur Rein Reidsma, die de stukken aanlevert en de MZR informatie verstrekt over diverse schoolzaken.

Wat is een MZR?
Een medezeggenschapsraad in een school is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. Met dit verschil dat in een school naast personeel, ook ouders zeggenschap hebben. Samen buigen zij zich over het beleid wat school maakt om zo goed mogelijk onderwijs te creëren.
Onze vereniging CBO G2 beschikt ook over een GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) die dezelfde bevoegdheden heeft als de MZR, maar dan m.b.t. school overstijgende zaken. Hierin zitten namens onze school voor het jaar 2016-2017 Wieke Andringa en Jan Stok.

De MZR is in het schooljaar 2016-2017 vijf keer bijeen geweest. Van elke vergadering wordt vooraf een agenda verstrekt door de voorzitter met onderwerpen die wij die vergadering gaan behandelen. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt welke bij de volgende vergadering worden vastgesteld.

De directeur levert het materiaal aan en de MZR gebruikt haar instemmings-,advies- of informatierecht. Ook proberen wij zelf actuele onderwerpen aan te dragen en hopen wij dat ouders ons weten te vinden als zij met een vraag zitten die past bij de Medezeggenschapsraad.

De volgende thema’s zijn o.a. behandeld afgelopen jaar:
1. Schooljaarplan
2. Schoolbegroting
3. School specifieke zaken
4. GMR
5. Bekendheid MZR
6. Verbeteren communicatie school en ouder


1. Schooljaarplan:
Het schooljaarplan wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd. Het schooljaarplan wordt door de directeur geschreven.
2. Schoolbegroting:
De schoolbegroting hebben wij goedgekeurd.
3. School specifieke zaken:
Schoolspecifieke zaken die onder andere zijn besproken:
- De school is opgeknapt in de zomervakantie van 2016; voor de inrichting is er een werkgroep opgericht
- E-mail- en telefoonlijsten per klas zijn in werking gegaan
- Verschillende leerkrachten hebben nascholingen gevolgd, o.a. op het gebied van kindercoach, reken coördinator, communicatie/coöperatieve cultuur
- Er is een nieuwe IB-er aangesteld: Ellen Timmerman
- De invalsproblematiek is meerdere keren besproken
- Er zijn verschillende personeelsbijeenkomsten geweest over pesten/pestprotocol/communicatie
- Er is overgegaan op Snappet 3.0
- Er zijn verschillende sportactiviteiten en culturele activiteiten geweest, o.a. voetbal, lopen voor water, tryater, museum, aardappelweek
- Het nieuwe schooljaar start de peuterspeelzaal in de Slotschool
- De bibliotheek is nu 1 x per week te bezoeken op school
4. GMR:
De MZR wordt op de hoogte gehouden door de GMR leden. Afgelopen jaar stond nog in het teken van de fusie. De GMR is akkoord gegaan met een fusie met Noordwest Fryslân.
5. Bekendheid MZR:
Wij zijn als MZR bezig om een actieve en betrokken MZR te zijn/worden. Na elke vergadering wordt er een samenvatting van de notulen in het Slotnijs vermeld, zodat ouders meer lezen over wat er wordt besproken in de MZR. We hopen zo ouders beter te informeren over wat wij als MZR doen en hopen daardoor meer in contact te komen met ouders. Tevens worden de e-mailadressen waar ouders zich toe kunnen richten ook vermeld in het Slotnijs.
6. Verbeteren communicatie school en ouder:
In het schooljaar 2016-2017 zijn er veel mogelijkheden bekeken hoe je als school/MZR de communicatie kunt verbeteren; de communicatie onderling op school en de communicatie over en weer van school en ouders. Hierbij kwam naar voren dat het houden van enquêtes, ouderavonden, themabijeenkomsten en het gebruiken van de deskundigheid van de ouders opties zijn voor het verbeteren en onderhouden van de communicatie.
Communicatie is zeker een hot item en een speerpunt van de MZR waar steeds aan gewerkt blijft worden.
Door de notulen van de MZR openbaar te hebben in de lerarenkamer en een samenvatting van de notulen in het Slotnijs te plaatsen na elke vergadering hopen we een open en actieve MZR te zijn.
Door de mail- en telefoonlijsten per klas is de communicatie van leerkrachten naar ouders toe laagdrempeliger, makkelijker en meer open gemaakt.
Ook de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar met de leerkrachten dragen vanaf het begin van het schooljaar bij aan een goede communicatie.
Tevens door tijdig ouders op de hoogte te stellen van lopende zaken op school wordt de communicatie open.